داشتن فضای مناسب برای تحرک و ورزش روزانه

جلوگیری از نیش زدن حشرات به اسب

تمیز کردن سم به صورت روزانه

یک منطقه یا اصطبل خشک و تمیز برای دراز کشیدن و استراحت 

پناهگاه مناسب در هوای مرطوب در زمستان و سایه در تابستان

دسترسی به نمک