سیفال یا کلش گندم به معنای ساقه ی گیاه گندم می باشد.

بازرگانی رفیع تولید کننده  انواع سیفال های گندم با بهترین کیفیت،سفید رنگ وشفاف، تمیز و عاری از خاک و سن گریزه و عاری از هرگونه کپک و پوسیدگی می باشد.