مجموعه گاو شیری خلیلی به مدیریت سید حسین محمودی واقع در جاده طبس استان یزد می باشد.

در حال حاضر مجموعه گاو شیری خلیلی به وسعت 15000 متر  مربع بستری مناسب برای پروش گاو می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: یزد،کیلومتر 3 جاده طبس.

شماره  تماس:️ 09113230339