باشگاه سوارکاری خنجری به مدیریت آیت خنجری واقع در اشکذر استان یزد می باشد.

در حال حاضر باشگاه خنجری به وسعت 4000 متر مربع   یک بستر جامع برای پرورش اسب، کورسی و نگهداری اسب   می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: یزد،چرخاب،اشکذر.

شماره  تماس:️ 09305003352