دامداری تک آور به مدیریت سید علی رضا میر فخرالدین واقع در محمد آباد استان یزد، می باشد.

در حال حاضر دامداری تک آور به وسعت 500 متر به  تعداد 40 گوسفند و 13 اسب  یک بستر جامع برای  پرورش گوسفند و نگهداری اسب می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: یزد-محمد آباد_سنگ ریزه_کوچه اول سنگ ریزه.

شماره  تماس:️ 09133577221