مرکز پرورش بز مورسیایی به مدیریت سید علی میرمیران واقع در زارچ استان یزد می باشد.

در حال حاضر مرکز مورسیایی به وسعت 5000 متر به تعداد 3000 دام یک بستر جامع برای پرورش گوسفند و نگهداری اسب می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: کمربندی یزد بعد از زارچ،چرخاب رضویه.

شماره  تماس:️ 09131535558