باشگاه سوار کاری همراز به مدیریت حمیرا منشادی واقع درحسن آباد استان یزد،می باشد.

در حال حاضر باشگاه همرازیک بستر جامع برای معرفی و ثبت نام کلاس های آموزشی در شهرهای مختلف است.

آدرس دقیق این باشگاه:

یزد-حسن آباد ریسمانی-خیابان کوثر-کوثریک

شماره های تماس:

09133550601

09131533831