باشگاه سوار کاری سمندران به مدیریت محمد رضا شیردل واقع در علی آباد استان یزد،می باشد.

در حال حاضر باشگاه سمندران به وسعت 8500 متر یک بستر جامع برای سوارکاری آزاد وکورلی می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه:

یزد-علی آباد

شماره تماس:

09131510327