باشگاه سوارکاری خجسته به مدیریت فرامرز خجسته واقع در اکرم آباد استان یزد می باشد.

درحال حاضر باشگاه خجسته به وسعت 1200 متر یک بستر جامع برای آموزش،سوارکاری و کورلی می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه:

یزد-اکرم آباد.

شماره تماس:

09131590321