داخل زمین: آرام و ساکت باشید.حرکات ناگهانی ممکن است باعث شود اسب بپرد (به سمت پهلو) یا لگد بزند.

هیچ وقت درست پشت اسب نایستید. اگر می خواهید دم اسب را تمیز کنید، یک طرف اسب بایستید و آرام دم اسب را بگیرید.

 زمانی که سم های اسب را تمیز می کنید یا برایش بانداژ پا می بندید،  روی زانو ننشینید. طوری خم شوید که اگر اسب خواست حرکت کند بتوانید فوری از سر راه او کنار بروید.

کفش های محکم یا چکمه های سوارکاری بپوشید تا اگر اسب اشتباهی روی پای شما رفت، پایتان آسیب نبیند. هیچ وقت در باشگاه سوارکاری صندل یا کفش های نازک پایتان نکنید.

همیشه با سطل یا ظرف به اسب غذا بدهید. اسبها ممکن است خیلی زود برای خوردن غذا حریص شوند و انگشت شما را با هویج اشتباه بگیرند.

بی خطر ترین موقعیت برای ایستادن کنار اسبتان، نزدیک  شانه‏های  اسب است، جایی که بتوانید همدیگر را ببینید،  در غیر این صورت بیشتر از سه متر از او فاصله بگیرید.