یونجه بغدادی

 این رقم از عراق وارد ایران شده و بلندای بوته آن در حدود 100 سانتی متر است.

یونجه همدانی

یونجه همدانی به آب نیاز فراوانی دارد و هر 8 الی 10 روز نسبت به منطقه آب و هوایی و نوع بافت خاک بایستی آبیاری شود.

یونجه یزدی

 یونجه یزدی كیفیت و عملكرد بالایی دارد.

یونجه بمی

 بلندای متوسطی درحدود 60 الی 65 سانتی متر داشته و برگ هایی به نسبت بزرگی دارداین رقم نیز سالیانه می تواند تا بیش از 10 چین تولید كند.

قره یونجه 

مركز تنوع اصلی آن منطقه آذربایجان است،میانگین بلندا در این رقم در حدود 57 سانتی متر است و حدود 10 الی 11 گره درطول ساقه اصلی وجود دارد.