پس از اینکه پیاده روی را با اسب خود شروع کردید و با خلق و خوی اسب آشنا شدید با ضربه آرامی توسط پاهایتان به دوطرف بدن اسب بزنید و به او بفهمانید که باید یرتمه برود.

از گرفتن سر زین برای  ثابت نگه داشتن بدنتان نترسید.شما می توانید یک طناب به سر زین خود اضافه کنید.

قوز نکنید و پشت خود را کاملا صاف و سر را بالا نگه دارید.نگاه شما باید در راستای میان دو گوش اسب شما قرار داشته باشد.

وقتی اسب شما شروع به حرکت کرد،دیگر پاهای خود را به بدن اسب فشارندهید.پاهارا محکم و راحت نگه دارید و وزن خود را روی پاشنه ها تکیه دهید.