به قرار گرفتن پاهای خود در رکاب دقت کنید.پاهای شما باید به طور کامل و یا حداقل یک سوم آن ها در رکاب قرار گرفته باشند و باعث احساس راحتی برای شما شوند.

افسار اسب خود را در یک یا در هر دو دست بگیرید سوارکاران غربی معمولا افسار را در یک دست و سوارکاران انگلیسی در دو دست می گیرند البته افراد مبتدی باید دقت داشته باشند تا افسار اسب را محکم نکشند و زیاد آن را رها می کنند.

کاملا راحت روی زین بنشینید و کمی افسار را شل دردست بگیرید.

شما می خواهید به جلو حرکت کنید،پس نباید با محکم گرفتن افسار و کشیدن آن به سمت عقب،اسب را مهار و متوقف کنید.