ابتدا وضعیت نشستن خود را روی زین ثابت کنید.

کمی به سمت عقب تکیه دهید و پای خود را محکم نگه دارید.

در صورت نیاز حتما شاخ یا جلوی زین را برای تنظیم کردن وضعیت نشستن خود،در دست بگیرید.

افسار اسب را به آرامی به سمت عقب بکشید.

به محض اینکه اسب شما از حرکت ایستاد،افسار اورا رها کنید و به عنوان تشکر کردن او رابا ضربه آرامی،نوازش کنید.

با گفتن آوای (اوها)با تن صدای نرمال،به اسب خود بفهمانید که می خواهید او را آرام کنید.