وزن خود را روی پای چپ بیندازید و سعی کنیدبا صاف کردن زانوی پای چپ،خورا را به سمت بالا بکشید و حالت ایستاده به خود بگیرید.

پای راست خود را تاب دهید و با دقت به سمت راست اسب ببرید آن قدر پای راست را بالا ببرید که به پشت اسب برخورد نکند.

افساراسب را در دست چپ خود در جلوی زین بگیرید.

پای چپ خود را در رکاب اسب قرار دهید و سعی کنید از سمت چپ اسب سوار شوید.حتما سینه کف پای شما باید به طور کامل روی رکاب قرار بگیرد.

برای اولین دفعه حتما از یک شخص بخواهید که اسب را برای شما ثابت نگه دارد.

به ارامی روی زین بنشینید..

طول افسار را تنظیم کنید.

پای راست خود را به درستی در داخل رکاب قرار دهید.