از کلاه ایمنی مخصوص سوارکاری استفاده کنید.

هنگام اسب سواری هوشیار باشید و تمام حواس خود را فقط بر سوارکاری متمرکز کنید.

با پوشیدن چکمه مناسب سوارکاری از پاهای خود محافظت کنید.

رکاب ها،افسار و زین را حتما تنظیم کنید.

از مانژهای مناسب سوارکاری برای هر سوارکاری استفاده کنید.