.در شبانه روز باید حداقل 3 یا4 وعده خوراک در اختیار اسب قرار بگیرد

.مقدار خوراکی که به اسب داده می شود باید حتما بین 2تا2 ونیم درصد وزن اسب باشد

.ترکیب غلاتی چون جو و ذرت و یا کنسانتره بهتر است نیم ساعت تا سه ربع قبل از یونجه به اسب داده شود

.مقدار نمک باید نیم درصد وزن خوراک روزانه باشد یعنی اگر یک اسب روزی ده کیلو خوراک در کل روز مصرف کند مقدار نمکی که باید دستی به کل سه وعده اضافه گردد حدود پنجاه گرم می باشد