همانطور که مشاهده می شود، یونجه ها از سر مزارع بارگیری و در داخل انبار تخلیه میشوند و در آنجا کیفیت  محصول مجددا بررسی شده و آماده بارگیری برای شما دوستان میشود.