بازدید بازرگانی رفیع از مزارع کاه و نمونه کاهی که قرار است بازرگانی برای شما عزیزان ارسال کند.