همانطور که مشاهده میکنید با حضوربازرگانی رفیع  بر سر مزارع یونجه، کیفیت یونجه ها بررسی شده  و یونجه های خشک و مرغوب  بسته بندی و برای شما عزیزان آماده می شود.